အသိဉာဏ်ရှိသော PDU တိုင်းတာသည့် မတ်မတ်ကို စီမံထားသည်။